Condicions Generals

 1. OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web www.lacabanaberga.cat del que és titular LA CABANA BERGA, SL (d’ara endavant, LA CABANA).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sens perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

 

 1. IDENTIFICACIÓ

LA CABANA BERGA, SL, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: LA CABANA BERGA, SL
 • El seu nom comercial és: LA CABANA
 • El seu CIF és: B63037949
 • El seu domicili social és a: C/ Ctra. Ribes, Km 44, 086020 Berga – Barcelona
 • Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona T35124, F 1, S 8, HB 261615, I/A

 

 1. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon: 938210470
 • Correu electrònic: info@lacabanaberga.cat
 • Adreça postal: C-1411z km 79.5, 08600 Berga (Barcelona)

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LA CABANA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

 1. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

LA CABANA es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, LA CABANA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, LA CABANA es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels serveis oferts.

Un cop dins de www.lacabanaberga.cat i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, fet que suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.lacabanaberga.cat.

 

 1. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.lacabanaberga.cat vindran expressats en euros llevat que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, juntament amb les característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen a cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.lacabanaberga.cat.

 • Els serveis tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és del 10%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

 1. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.lacabanaberga.cat, cal que el client sigui més gran de 18 anys.

A més, caldrà que el client faci una reserva a www.lacabanaberga.cat o a l’App web a través d’un formulari de recollida de dades on es proporcioni a LA CABANA la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privadesa de LA CABANA.

Els passos a seguir per fer la compra són:

 1. Accedir al web i fer una reserva o la compra d’un Xec Regal i fer-ne el corresponent pagament.
 2. L’única forma de pagament acceptada serà amb targeta de crèdit o dèbit.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà la confirmació de pagament.

En cas de precisar la factura oficial en format electrònic o en paper es podrà sol·licitar enviant correu electrònic:info@lacabanaberga.cat per rebre la factura en paper.

 

 1. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

LA CABANA podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

 

 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. En el cas de les reserves fetes a LA CABANA la cancel·lació del servei es podrà realitzar, sense cap cost addicional, fins a 24 hores abans de la data de la reserva. Un cop superat aquest període el cost de cancel·lació serà l’import íntegre de l’estada.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

 • Els contractes de subministraments de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.
 • Els contractes de subministrament de productes confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o, clarament personalitzats, o que per la seva naturalesa no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Subministrament de béns precintats que no poden ser tornats per raons de salut o higiene.
 • Subministrament de béns que després del lliurament s’hagin barrejat amb altres.

 

 1. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de LA CABANA el client haurà d’adreçar-se al departament d’atenció al client bé al número de telèfon 938210470, bé a través de l’adreça de correu electrònicinfo@lacabanaberga.cat.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Català.

 

Formularis Desistiment/Reclamació